สั่งงานนักเรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 ชั้น ม.4

        ชิ้นงานที่มอบหมายในรายวิชานี้ มีดังนี้
ชิ้นที่ 1. ให้นักเรียนเข้าศึกษาเนื้อหาวิชาในแต่ละหน่วยให้เข้าใจ และเข้าทำแบบทดสอบประจำหน่วยด้วย
            ครูจะนำคะแนนไปเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนทั้งหมด
ชิ้นที่ 2  ให้นักเรียนสร้างบล็อกประจำตัวนักเรียนคนละ 1 บล็อก
ชิ้นที่ 3  ให้ค้นคว้าเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน นำใส่ไว้ในบล็อกของนักเรียน แล้วแจ้งให้ครูทราบทางเมนู
            ส่งงาน